מכוורת לדבש ומזון מלכות

חלת דבש- 1933

עובדים במכוורת.בהכשרה בחול 1939″

עקיבא ברזילי חבררכז הענף -1944

צוות עובדי המכוורת מימין למעלה חיים אבן נור שאול הנאור- גרשון אלוני- שלמה מרכוס נפתלי כץ ועקיבא ברזילי -1947

כוורנים וכוורות.- 1947

האוטו של המכוורת ואהרון בצלאל למעלה- 1952

כוורות ליד הגדר של הקיבוץ ממזרח -1960

כוורות ליד הגדר של הקיבוץ ממזרח- 1960

יוליוס כהן כוורן וותיק- ליד ג’יפ המכוורת.-1960

כוורות וציוד שחזרו מעונת רדיה מחוץ למשק-1960

יוליוס כהן כוורן וותיק-1965

חנוכה הענקת פרס העבודה על שם יונה ירחי לצוות המכוורת: יעקב כהן- יוסוף גדרון- צבי המאירי- אבא יצחק שפירא- גברי- דני פלד- 1966

מכוורת- שני דבוראים בעבודה-1967

מכוורת-גברי בעבודה- רדיית דבש-1967

מכוורת-גברי תופס נחיל שברח-1968