מעבודות יצחק חצרוני ליד ברכת נוי במרכז המשק-1975

מבקרים:
121433