כיתת ‘מורן’ בטיול לפרדס הפומלות: יהודיתרויטמן המחנכת משקה מים את הילדים .1990

מבקרים:
127559